Posts in category هوش فرازمینی


UFOبدنبال هوش فرا زمینیعلومهوا فضا و نجومهوش فرازمینی

ردیابی فرازمینی هایی که از تشعشعات سیاه چاله ها بهره می برند ممکن است

برای فهم و تشخیص شیوه هایی جهت مشاهده و ردیابی نشانه هایی از تمدن فرا زمینی ها باید بسیار خلاق بود. شاید انرژیی ساطع شده از سیاه چاله ها منبع اصلی تامین انرژی آنها باشد. در این صورت آیا می توان نشانه های وجود فراز مینی ها را رصد کرد؟ پاسخ ستاره شناسان…

Read more 0 Comments
SETISETI هوش فرا زمینیارتباط با فرازمینی هاارتباط با موجودات فضاییامواج گرانشیپروژه SETIپیام فرازمینی هاپیام موجودات فضاییتمدن‌های فرازمینیجستجوی حیات فرازمینیحیات فرازمینیستاره های نوترونیسیگنال فرازمینیعلومکشف موجودات فضاییموجودات فضاییهوا فضا و نجومهوش فرازمینی

سیگنال موجودات فضایی از طریق برخورد ستاره های نوترونی به ما خواهد رسید!

سیگنال موجودات فضایی نشانه‌ای از وجود فرازمینی‌هاست که دانشمندان برای دهه‌ها به دنبال کشف آن بوده‌اند؛ با این وجود دانشمندانی از کشور ژاپن به تازگی پدیده برخورد ستاره های نوترونی را به عنوان فرصتی برای پیدا کردن این سیگنال‌ها معرفی کرده‌اند. سیگنال مو…

Read more 0 Comments