Posts in category نجوم


انرژی و محیط زیستنجوم

تلاش‌های بشر برای حل معضلی به نام زباله‌های فضایی

با تلاش انسان برای تسخیر فضا، ماهواره‌های از کارافتاده، قطعات راکت‌ها و تکه‌های حاصل از انفجارهای فضایی به‌تدریج معضلی به‌نام زباله‌های فضایی را به وجود آوردند.

Read more 0 Comments