Posts in category دنیای پیش از بیگ بنگ


انفجار بزرگبیگ بنگپیش از بیگ بنگجهان قبل از بیگ بنگدنیای پیش از بیگ بنگعلوممهبانگهوا فضا و نجوم

نظریه بیگ بنگ توسط دانشمند ایرانی به چالش کشیده شد

پروفسور محسن شریف پور با ارائه نظریه منبع تولید و محل جذب توانست نظریه بیگ بنگ را به چالش بکشد. نظریه این دانشمند ایرانی می‌تواند به بسیاری از سوالات بی‌پاسخ مانند منشا انرژی تاریک پاسخ دهد. پروفسور محسن شریف پور، دانشمند دانشگاه پرتوریا (آفریقای جنوب…

Read more 0 Comments