ایالت نیویورک با تصویب قانونی جدید دیگر به والدین اجازه نخواهد داد که با استناد به عقاید مذهبی کودکان‌شان را از دریافت واکسیناسیون همگانی منع کنند. اپیدمی سرخک در آمریکا تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر را مبتلا کرده که بخش بزرگی از آنها در میان جوامع ارتدکس یهودیان نیویورک هستند که اکثریت آنها واکسن سرخک دریافت نکرده‌اند.