احمد ظاهر اشعاری از فروغ فرخزاد را آهنگ ساخته و اجرا کرده است که بعضی‌ها از چنین کاری تعجب کرده‌اند اما او با این عمل نشان داد که زن و مرد می‌توانند نگاه همسانی به زندگی داشته باشند و زبان همدیگر شوند.