دادستانی گیلان می گوید برای کسانی که به یک زن به خاطر تذکر دادن درباره حجاب حمله کرده بودند، پرونده قضایی تشکیل شده است.