همزمان با خاکسپاری علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی که در فشافویه به قتل رسید، وکیل او جزئیات تازه ای از حوادثی که به مرگ او منتهی شد ارائه کرده است. گزارش می شود دو نفر به ظن قتل او متهم شده اند.