کسری ناجی در مصاحبه ای از جرمی بوئن خبرنگار بخش انگلیسی بی بی سی که چند روز بعد از انتخابات سال ۸۸ به تهران سفر کرده بود درباره مشاهداتش می‌پرسد