نخست وزیر ژاپن، در نشست خبری با رئیس جمهوری ایران گفته، می خواهد در جلوگیری از درگیری و افزایش تنش در منطقه، نقش حداکثری ایفا کند