سی سال پیش هزاران دانشجو در میدان تیان‌آنمن در مرکز پکن جمع شدند و خواستار اصلاحات سیاسی شدند..