سخنگوی شورای نگهبان در ایران گفته است که حسن روحانی اختیارات بیشتری در مقایسه با روسای جمهور پیشین ایران دارد اما اینکه از "ظرفیت این اختیارات گسترده برای حل مشکلات" استفاده شده باشد، از خود تردید نشان داده است.