اعضای مجلس نمایندگان افغانستان امروز نیز نتوانستند در مورد سرنوشت انتخاباتی که قرار بود پیامد آن مشخص شدن رئیس این مجلس باشد، تصمیم بگیرند. همه چیز وابسته به اعتبار و یا عدم اعتبار برگه‌ای است که نقطه‌ای روی آن نقش بسته.