آیا شهرهای غرقه‌درآب و نیز آرمان‌شهرهایی با نیروگاه‌ خورشیدی که در رمان‌های علمی-تخیلی تصویرمی‌شوند، درک ما را از دگرگونی‌های زیست‌محیطی روشن‌تر می‌کنند؟