صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرده که دو میلیون کودک زیر پنج سال و حدود نیم میلیون زن شیرده و حامله در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. این نهاد افزوده که انتظار می‌رود که به دلیل بی‌ثباتی، ناامنی و خشکسالی ۶.۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک انسان دوستانه نیاز داشته باشند.