آلین گراگوسیان ۳۱ ساله وقتی داشت نامه خانواده زنی که قلبش جان او را چند ماه پیش نجات داده بود می‌خواند به لرزه افتاده بود.