به نقل از برخی منابع آمریکایی گزارش شده است که تصاویر فضایی از بارگیری تعدادی موشک در شناورهای نظامی جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش حضور و آمادگی نظامی آمریکا در منطقه شد هر چند در مورد ارزیابی این تصاویر اختلاف نظرهایی وجود داشته است.