دیزنی کنترل کامل سرویس استریم هولو را دراختیار می‌گیرد

دیزنی، طی توافق اخیرا با کام‌کست، قرار است کنترل کامل سرویس استریم هولو را تصاحب کند.