دمای بدن هزاران پروانه در بریتانیا اندازه‌گیری شده است. این کار برای این نبود که بدانیم این پروانه‌ها تب دارند یا نه. پژوهشگران دانشگاه کمبریج می‌خواستند دریابند گونه‌های مختلف پروانه‌ها چگونه خود را گرم یا خنک می‌کنند.