مقامهای امنیتی دولت آمریکا قرار است امروز پشت درهای بسته سناتورهای آمریکایی درجریان اطلاعاتی بگذارند که ادعا می کنند نشان می دهد ایران یا متحدانش قصد دارند به منافع واشنگتن در منطقه حمله کند.