تصورات اشتباه درباره هواپیما که نباید باور کنید

شایعه‌ها و افسانه‌های غیرواقعی درباره پرواز و هواپیما باعث شده‌اند تا برخی از افراد از لحظه خرید بلیط هواپیما دچار مشکل ترس از پرواز شوند.