سخنان اخیر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران درباره اخراج مهاجرین افغانستان از ایران با واکنش‌های زیادی همراه بود. اکنون سئوال این است که ایران در چه صورت می‌تواند مهاجرین افغانستان را به اجبار اخراج کند؟ کنسوانسیونهای بین المللی در این باره چه می‌گویند؟