نمایشگاهی از آثار کوریتا کنت با عنوان Power up در شهر لندن برپا بود که هفتاد اثر او با تکنیک چاپ دستی و سری گرافی را نمایش می دهد. چاپهای دستی او با رنگهای شاد و متفاوت و در اعتراض به تبعیض نژادی، زن ستیزی و جنگ هستند که کلیسای کاتولیک را نیز به چالش میکشد.