آمریکا گفته فعالیت‌های ایران در خاورمیانه تشدید شده و از همه کارکنان غیرضروریِ سفارتش در بغداد و کنسولگریش در اربیل خواسته از این مناطق خارج شوند.