همین که در حوالی ساعت ده شب درهای اتاق مذاکره باز شد، طالبان به سمت بیرون شتافتند. تلفن‌های هوشمند شان را از صندوق‌های قفل‌شده دم در گرفتند و به حیاط رفتند تا به بزرگان شان پیام‌‌های صوتی بفرستند. زنی با پوشش غربی عضو هیات آمریکایی بود. هنگام صرف شام یکی از آمریکایی‌ها به یک عضو طالبان گفت از سخنان امروز تان خوشم آمد.