سیارک

اگر یک سیارک عزم خود را جزم کرده باشد که با سرعت به سمت زمین حرکت کرده و با آن برخورد نماید چه اتفاقی خواهد افتاد و شرایط زمین پس از برخورد سیارکی چگونه خواهد بود؟ برخورد سیارک با زمین جز احتمالات بسیاری قوی است و متخصصان حوزه نجوم این تهدید را جدی می دانند، ...

نوشته در صورت برخورد سیارک با زمین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.