تمدن آگارثا

آیا انسان موفق شده است تا مدارکی دال بر وجود تمدن و یا زندگی زیرزمینی پیدا کند و آیا تمدن آگارثا که برخی مدعی هستند در زیر زمین در جریان است واقعیت دارد؟ آیا امکان وجود حیات و تمدن زیرزمینی وجود دارد و آیا آنچه که برخی از آن به عنوان تمدن آگارثا یاد می ...

نوشته آیا تمدن آگارثا و افسانه دنیای زیر زمینی واقعیت دارد؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.