فعالان محیط زیست در لندن، ورودی ساختمان بورس لندن را مسدود کرده‌اند. معترضان وابسته به گروه "شورش علیه انقراض" با گرفتن دست‌های یکدیگر و با بستن خود به دیوارهای ساختمان بورس، فعالیت مرکز تجاری لندن را مختل کرده‌اند. این گروه به سیاست‌های دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی اعتراض دارند.