مطالبات معوق مانده معلمان، می تواند آموزش و پرورش ایران را در سال آینده تحصیلی با مشکل جدی کمبود معلم روبه رو کند. این در حالی است که افزایش جمعیت دانش آموزی و تغییر سیستم آموزشی به ۳-۳-۶ در سال های اخیر بحران کمبود معلم را تشدید کرده است.