اگر تمام یخ‌های جهان آب شود، سرانجام زمین چه خواهد شد؟

با افزایش کربن در اتمسفر و گرم شدن زمین در اثر تغییرات اقلیمی یخ های دائمی زمین آب خواهد شد و بسیاری از شهرها و جزایر به زیر آب خواهند رفت.