ادعای افزایش قیمت برق دراثر گسترش منابع بادی و خورشیدی

گروهی از اقتصاددانان در ادعایی تازه، ماهیت متناوب و ناپیوستگی در تولید منابع بادی و خورشیدی را مسئول افزایش هزینه‌‌ی نهایی برق برای مصرف‌کنندگان دانسته‌‌اند.