ژنومیک اجتماعی؛ می‌توان بین ژن و میزان درآمد ارتباطی برقرار کرد؟

پژوهشگران به‌دنبال کشف ارتباط بین DNA انسان و میزان درآمد او هستند. آن‌ها به‌دنبال تعریف نمره‌ای برای نشان‌دادن میزان این ارتباط هستند.