سیل در ایران دست کم صد هزار کودک را از ادامه تحصیل محروم کرده است.