ساخت ماشینی با توانایی ایجاد ابرجای‌گزیدگی از احتمالات آینده

دانشمندان دستگاهی ساخته‌اند که می‌تواند تمام احتمالات آینده را در ابر‌جای‌گزیدگی در‌ نظر بگیرد. این دستگاه برمبنا‌ی کامپیوتر کوانتومی کار می‌کند.