بر خلاف برداشت رایج در جمهوری اسلامی، "متن" قانون اساسی ایران به ارتش و سپاه به یک اندازه امکان دخالت یا عدم دخالت در حکومت را داده است.