نتایج اولین مطالعه‌ درخصوص چگونگی رفتار موش‌ها در فضا

پژوهشگران ناسا با فرستادن چندین موش به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفتار آن‌ها را مورد مطالعه قرار دادند.