شورای شهر تهران تصویب کرده است که خیابانی در پایتخت تهران به نام محمدرضا شجریان استاد آواز ایرانی نامگذاری شود. به طور معمول پس از مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران باید تصمیم پارلمان پایتخت را به اجرا درآورد. این شورا نام چند خیابان دیگر را نیز تغییر داد.