پس از بلایای طبیعی یا انسانی بیماری‌هایی بازماندگان را تهدید می‌کنند که قابل پیشگیری هستند.