شورای نظامی انتقالی سودان اعضای دولت قبلی این کشور را دستگیر کرده و قول داده است اقدامی در جهت متفرق کردن تظاهرکنندگان انجام ندهد. این شورا روز گذشته همچنین تمام محدودیت‌های رسانه‌ای را لغو کرد و گفت خبرنگاران خارجی می‌توانند آزادانه در این کشور فعالیت کنند.