صلیب سرخ در جست و جوی اطلاعاتی درباره سه خدمه این سازمان است که پنج سال و نیم پیش در سوریه ربوده شدند. این سازمان در اولین بیانیه مشروح درباره این حادثه گفت که لوئیزا آکاوی، علا رجب و نبیل بخدونس در اکتبر سال ۲۰۱۳ هنگام سفر در استان ادلب در شمال غرب سوریه ربوده شدند.