اگر شرایط لازم برای سرمایه گذاری و حضور شرکتهای خارجی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی و نفت و گاز و انرژی ایران فراهم نشود، ایران باید شاهد از دست رفتن فرصتها باشد و رقیبان و همسایگان ایران از این فرصت برای افزایش نفوذ سیاسی در منطقه استفاده خواهند کرد و هم چنین منافع اقتصادی زیادی به دست خواهند آورد