اهمیت استراحت کوتاه در فواصل بین دوره‌های یادگیری یک مهارت

نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد که مغز از دوره‌های استراحت کوتاه برای تقویت خاطرات استفاده می‌کند.