خانواده بسیار ثروتمند و هنردوست سکلر که مالک گروه داروسازی پرودو فارما است برای فیصله دادن به یک شکایت دادگاهی ۲۷۰ میلیون دلار پرداخته است. با وجود این، این خانواده که از راه تولید انحصاری مسکن مخدر اکسی‌کانتن میلیاردها دلار درآمد کسب کرده با حدود ۲۰۰۰ شکایت دیگر در دادگاه‌های آمریکا روبروست.