پارلمان اروپا ازطرح پیشنهادی که تغییر ساعت اجباری را کنار می‌گذارد، حمایت می‌کند. در سراسر اروپا، با تغییرساعت اجباری در تابستان، ساعات روز بیشتر می‌شود. بنا به این طرح پیشنهادی، تغییر ساعات از سال ۲۰۲۱ بر عهده اعضای اتحادیه اروپاست که اگر می‌خواهند ساعت تابستان جاری را حفظ کنند یا دو بار تغییر ساعت در سال را کنار بگذارند.