می‌توان از سیاهچاله برای تأمین انرژی سفرهای بین‌ستاره‌ای استفاده کرد؟

سیاه‌چاله‌های دودویی می‌توانند توان پیشرانه‌ی لازم برای سفرهای بین‌ستاره‌ای را با سرعتی نزدیک به سرعت نور فراهم کنند.