خودآگاهی

انسان در وضعیت خودآگاهی شرایط خاصی را در مغز تجربه می کند. در واقع در حالت خودآگاهی  شبکه ای در مغز فعال می شود که قسمت های مهمی از آن را به هم مرتبط می کند. شبکه ای در مغز وجود دارد که در زمان خودآگاهی انسان فعال است. این شبکه فعال تاکنون کشف نشده ...

نوشته کشف شبکه مغزی پیچیده در زمان خودآگاهی انسان اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.