فرایار؛ پایان نگرانی مدیران برای توسعه و یکپارچه‌سازی آن‌ها

وجود امکانی که بتوان تغییراتی در فرایندهای ازپیش ساخته‌شده در ERP ایجاد یا فرایندهای جدیدی به آن اضافه کرد، می‌تواند در اجرای صحیح فرایندها کمک کند.