منگ وانژو، مدیر مالی هواوی پیش از بازداشت تصمیم به استعفا گرفته بود

پدر مدیر مالی هواوی می‌گوید او قبل از بازداشت در کانادا به تغییر شغل و ترک هواوی فکر می‌کرد.