یک مقام سازمان ملل متحد سرکوب مردم معترض در نوار غزه توسط گروه فلسطینی حماس را محکوم کرده است. در ظرف چند روز گذشته صدها نفر با شعار "می خواهیم زندگی کنیم" به شرایط سخت زندگی و گرانی در غزه اعتراض کرده اند.