بازی کن و درآمد داشته باش!

یوتنکیو بازی جدیدی است که به‌تازگی روانه‌ی بازار شده و به‌سرعت در‌حال‌پیشرفت است.