گامی نزدیک‌تر به ساخت ساعتی که‌ می‌تواند جایگزین سامانه‌های ناوبری شود